Všeobecné ustanovení.

Obchodní podmínky společnosti GastroRex s.r.o., (dále jen Společnost) se řídí a jsou ve smyslu Obchodního zák. ČR.

Společnost nabízí výběr ze širokého sortimentu gastrotechniky a doplňků určených pro stravovací provozy. Klientem Společnosti jsou podnikatelé (OSVČ, podniky), podnikající na základě oprávnění a zboží kupují pro účely podnikání. Podmínkou pro vyřízení objednávky a nákupu zboží od Společnosti, je platné oprávnění klienta podnikat, to znamená klient má přidělené IČO.

.................

Montáž elektrických a plynových spotřebičů.

U elektrických zařízeních, která nejsou stanadrtně za končena kabelem s vidlicí do zásuvky na el. proud nebo u zařízení pevně připojených na sítě (400v, plyn, voda,odpad) je vyžadována odborná montáž a zapojení. Tato není v ceně výrobku. Je potřeba kontaktovat společnost GastroRex, kde Vám bude sjednán servisní technik nebo autorizovaný servis společnosti a individuálně dohodnete termín a podmínky montáže.

.................

Záruční podmínky

Záruční list je vyhotoven společností GastroRex (dále jen Společnost) a na jeho základě se společnost zavazuje poskytnout , za níže uvedených záručních podmínek, bezplatnou opravu výrobků dodávaných Společností , pokud se po dobu níže stanovené záruční doby vyskytnou na výrobku vady způsobené vadou materiálu nebo vadným zpracováním.

Záruční doba je 12 měsíců od zakoupení výrobku.

Při uplatnění práv plynoucích ze záruky, to je v případě nutnosti záruční opravy výrobku, je nutné kontaktovat některé z uvedených prodejních míst Společnosti, ve kterém byl výrobek zakoupen a zde záruku uplatnit.

Při uplatňování nároku na záruční opravu v prodejním místě Společnosti je nutné současně předložit:

- výrobek s originálním čitelným výrobním číslem;

- řádně, správně, úplně a čitelně vyplněný záruční list s otiskem razítka Společnosti, datem prodeje a podpisem oprávněné osoby;

- originál dokladu o nabytí výrobku (pokladní doklad, faktura,);

-originál dokladu o odborném instalování a zapojení výrobku.

Na základě neúplného či neoprávněně změněného záručního listu nelze záruční opravu dle tohoto záručního listu uplatnit a záruční list je z tohoto důvodu neplatný. Tento záruční list nenahrazuje doklad o koupi výrobku vystavený prodejcem.Společnost má právo odmítnout bezplatnou záruční opravu v případě, že nebudou výše uvedené podmínky záruky splněny.

Záruka se nevztahuje na vady (škody) způsobené:

- přírodními živly (blesk, voda, oheň a jiné), v jejich důsledku či souvislosti s nimi a v důsledku či souvislosti s napěťovou špičkou v rozvodné síti.

- přepravou výrobku k zákazníkovi nebo od zákazníka

- nesprávným užíváním výrobku a zanedbáním správné údržby a péče o výrobek dle Návodu na použití

- nesprávným zapojením výrobku

- vniknutím cizích organických a anorganických látek do výrobku (úmyslným, neúmyslným i náhodným)

- nesprávným uložením či skladováním výrobku (tj. zejména uložením ve vlhkém, prašném či chemicky nebo jinak nevhodném prostředí)

- poškození výrobku v důsledku použití agresivních čistících prostředků nebo uložením výrobku v agresivním prostředí.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení (žárovky, těsnění, otupení břitů a nožů,…….), na nadměrně opotřebované mechanické části výrobku a na vady způsobené přetížením (zejména výkonovým) výrobku v rozporu s Návodem na použití.

U výrobků napojených na vodovodní síť nebo využívající vodu či zajišťujících ohřev vody (konvektomaty, kávovary, myčky nádobí, boilery, kotle…) se záruka nevztahuje na vady způsobené vodním kamenem, kde tvrdost vody nebyla účinně eliminována vhodným funkční zařízením (změkčovače, reverzní osmoza)

Záruka se nevztahuje na výdaje spojené s dopravou výrobku ani na související výdaje vzniklé v souvislosti s dopravou výrobku.

...................

Poznámka:

Záruční podmínky uvedené v tomto Záručním listě se nevztahují na smluvní prodejce, velkoobchodní odběratele a obchodní zástupce společnosti GastroRex s.r.o. Tyto jsou upraveny ve Velkoobchodních podmínkách společnosti GastroRex.